Παραδείγματα Εφαρμογών Γεωαφρού EPS

Εκτύπωση

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ, παράγει Γεωαφρό-EPS

1. Διαπολιτειακή οδός Ι15, Salt Lake City, Utah, USA

Διαπολιτειακή οδός Ι15 Salt Lake City, Utah, USA

To πρόβλημα: Υπερβολικά συμπιεστό υπέδαφος, ύπαρξη ευαίσθητων υπόγειων αγωγών ύδρευσης, αερίου και τηλεπικοινωνιών, σφικτό χρονοδιάγραμμα.

Η λύση: Κατασκευή επιχωμάτων με γεωαφρό EPS.

Αποτέλεσμα: Ελαχιστοποίηση καθιζήσεων, τήρηση χρονοδιαγράμματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ογκος EPS: 107000 m3
 • Yψος επιχώματος: 8.3 m (Hmax)
 • Kατακόρυφα πρανή
 • Τύπος EPS: 20 kg/m3

2. Mεταβατικό επίχωμα γέφυρας, Hjelmungen, Norway

Mεταβατικό επίχωμα γέφυρας, Hjelmungen, Norway

To πρόβλημα: Υπερβολικά συμπιεστό υπέδαφος, σημαντικές καθιζήσεις των μεταβατικών επιχωμάτων, εγκάρσια εξώθηση υπεδάφους και προβλήματα δυσλειτουργίας των ακροβάθρων.

Η λύση: Αντικατάσταση επιχωμάτων πρόσβασης και ακροβάθρων με γεωαφρό EPS.

Αποτέλεσμα: Ελαχιστοποίηση συνολικών και διαφορικών καθιζήσεων, αποκατάσταση λειτουργικότητας της γέφυρας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ογκος EPS: περίπου 2500 m3
 • Yψος επιχώματος: 5.0 m (Hmax)
 • Τύποι EPS: 20, 25, 35 kg/m3

3. Αποκατάσταση ολισθαίνοντος πρανούς, Schoharie, NY, USA

Αποκατάσταση ολισθαίνοντος πρανούς, Schoharie, NY, USA

To πρόβλημα: Συνεχής (ερπυστική) ολίσθηση πρανούς οδοποιίας, αναποτελεσματικότητα συμβατικών γεωτεχνικών μεθόδων.

Η λύση: Αντικατάσταση εδαφικού επιχώματος με γεωαφρό EPS.

Αποτέλεσμα: Μείωση του βάρους της κατασκευής, αύξηση του συντελεστή ασφάλειας, αποκατάσταση οδού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ογκος EPS: 2800 m3
 • Τύπος EPS: 20 kg/m3

4. Ανύψωση στάθμης εδάφους, Dusseldorf, Germany

Ανύψωση στάθμης εδάφους, Dusseldorf, Germany

To πρόβλημα: Ανύψωση στάθμης εδάφους κατά 5.0 m και κατασκευή οδού πάνω από υπόγειο τερματικό σταθμό μετρό.

Η λύση: Κατασκευή επιχώματος με γεωαφρό EPS.

Αποτέλεσμα: Μικρή επιφόρτιση υπόγειας κατασκευής, διασφάλιση υπάρχουσας κατασκευής χωρίς πρόσθετα μέτρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ογκος EPS: 2165 m3
 • Yψος επιχώματος: 5.5 m
 • Τύποι EPS: 15, 20 kg/m3

5. Ανάπλαση τοπίου, Ηamburg, Germany

Ανάπλαση τοπίου, Ηamburg, Germany

To πρόβλημα: Διαμόρφωση τοπίου πάνω από σήραγγα αυτοκινητόδρομου.

Η λύση: Κατασκευή επιχώματος με γεωαφρό EPS, εδαφική επικάλυψη, δενδροφύτευση.

Αποτέλεσμα: Μικρή επιφόρτιση υπόκειμενης κατασκευής, βελτίωση της αισθητικής του χώρου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ογκος EPS: 2100 m3
 • Yψος επιχώματος: 6.0 m
 • Τύπος EPS: 15 kg/m3
Είστε εδώ: Εφαρμογές EPS Γεωαφρός EPS - Εφαρμογές Παραδείγματα Εφαρμογών Γεωαφρού EPS

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ